תנאי שימוש

תנאי שימוש folyou.

מבוא

מי אנחנו - 'אלף אלף בית תוכנה בע"מ', חברה מהוותיקות בשוק חברות אתרי האינטרנט בישראל.

אם אתם משתמשים באתר, אתם מקבלים עליכם את תנאי השימוש. 

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר אך מיועדים גם לנשים.

תכנים אסורים

אסור לפרסם במערכת תכנים מהסוגים הבאים:

בעלי אופי מיני

לשון הרע

איומים

מעודדים לביצוע עבירות על החוק, או מהווים הפרה כלשהי של החוק

אשר עלולים לפגוע בפרטיות

פוגעים ברגשות הציבור

תכנים אשר מפרים זכויות קניין רוחני

תכנים אשר מכילים וירוס מחשב מכל סוג שהוא.

הספק רשאי לסרב לפרסם, ואף לבטל פרסום תכנים אשר לדעתו מפרים את מהתנאים ו/או עלולים לפגוע במערכת ו/או בצד שלישי כלשהו, והוא רשאי למחוק תכנים כאלו בכל עת.

הספק לא ישא בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים במערכת ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותן, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של המשתמשים במערכת וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עוגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות ישירות או עקיפות שייגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו.

התכנים שאתה מעלה חשופים לכל המשתמשים במערכת. הספק לא ישא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות לכל תוצאה שתגרם לך או לרכושך בעקבות פרסום תכנייך.

זכויות יוצרים במערכת של הספק

מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב המערכת ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בה – הינן של הספק בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבל הסכמתו של הספק בכתב ומראש. סימני המסחר באתר הינם קניינם של הספק בלבד – או במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם, בכתב ומראש.

כחלק מעיצוב אתר הלקוח, יוצגו ללקוח באתרו תמונות שונות אשר מספק לו הספק. הלקוח רשאי להשאיר תמונות אלו באתרו בלבד ואינו רשאי למכור/ להעתיק ו/או לשכפל את התמונות למקומות אחרים ברשת.

הגבלת אחריות

הספק והוא עצמו יחליט האם להוסיף, לשנות או להסיר כלים ואפשרויות למערכת, והוא רשאי לעשות זאת בכל רגע.

הספק רשאי לסגור את המערכת ולשנות מעת לעת את מבנה המערכת, מראה המערכת וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בה וזאת ללא צורך להודיע על כך מראש. לא תהיה ללקוח כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הספק בקשר לכך.

הספק אינו מתחייב שהשירות הניתן במערכת ובשרת לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי הספק, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל החברה או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, והספק לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר או עקיף, עוגמת נפש וכיו"ב שייגרמו לך או לרכושך עקב כך. מובן שהספק יעשה כל מאמץ על מנת שהשירות לא יופרע.

המידע שתמסור לפרסום במערכת יהיה חשוף לכל משתמשי האינטרנט ואולי לאמצעי מידע נוספים. נהג בתבונה ובזהירות במסירת פרטיך האישיים (כגון כתובת או מספר טלפון) וכן בתגובות לפניות שיתקבלו אצלך בעקבות השימוש במערכת או פרסום איזה מפרטיך בה. זכור: עליך לנהוג במסירת המידע ובפניות אליך לפחות באותה מידה של זהירות שאתה נוקט ביצירת קשר, שאינה נעשית באמצעות האינטרנט.


אפשרויות מכירה באתר - חנויות וירטואלית

הספק אינו אחראי על המידע מהמשתמש, כולל פרטים אישיים ופרטי כרטיס אשראי.
הספק אינו שומר מספרי כרטיסי אשראי במערכת, ואינו אחראי על כל נושא התשלומים הקשורים למכירה ורכישה של פריטים מאתר הלקוח. הספק לא ישא בשום אחריות בנושא כספים, לא כלפי בעל החנות ולא כלפי הקונים ולא כלפי צדדים שלישיים ואחרים בכל הקשור לחנויות וירטואליות.

הספק אינו אחראי על פעילות הסליקה של חברות צד שלישי כגון Paypal ,Z-Credit, פיימי ועוד, והאחריות על ביצוע פעולות מול חברות אלו לרבות חיוב המשתמש, חלה על הלקוח בלבד. הספק אינו אחראי לפעולות של חברות אלו.

הספק אינו צד באף עסקה בין בעלי החנות לצרכן הסופי ולא יישא בשום אחריות לגבי חיובים/זיכויים/משלוחים/איחורים
בעל החנות מבין שהספק מאפשר כלים להפעלת חנות וירטואלית אך אינו נושא באחריות לפעילותה. 

פרטיות

בעת השימוש במערכת יכול שיצטבר מידע על מנהגיך, מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת למכור, מידע או פרסומות שקראת, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך ועוד. השימוש בנתונים אלה ייעשה רק על-פי מדיניות פרטיות זו.

הספק ימנע ככל האפשר ממסירת פרטיך האישיים לצדדים שלישיים אלא אם יהיה מחויב לעשות כן על-פי צו שיפוטי או אם יעמוד בפני איום שינקטו כנגדו צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשית במערכת. במקרה זה רשאי הספק למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.

הספק רשאי להשתמש בפרטיך לצורך שיפור השירותים שהוא מציע במערכת, וכן ליצירת קשר עמך והתאמת המערכת לצרכיך והעדפותיך האישיות.

מחיקת מידע כולל של משתמשים

הנתונים האישיים שלכם אותם אנו שומרים במערכת - אנו שומרים במערכת את הדואר האלקטרוני, השם ומספר הטלפון שלכם (במידה ומילאתם אותו), המידע משמש לצורך זיהוי בלבד, ואינו נמסר לשום גורם צד שלישי.

ניתן לבקש מאיתנו למחוק אתר ואת כל המידע של המשתמש השמור בבסיס הנתונים שלנו, בפנייה במייל לכתובת: [email protected]

אבטחה

הספק לא יהיה אחראי על חומר שימחק לך מהמערכת או מפריצות זדוניות אליו. הקפד להחליף את הסיסמה בתדירות גבוהה ככל האפשר, ובכל מקרה אחת לשלושה חודשים לפחות. הקפד לבדוק את מי אתה מצרף להרשאות הניהול של המערכת שלך.

חלק מהכלים במערכת מאפשרים לחסום עמודים או מידע מסוים בפני משתמשים שונים או בכלל. הספק לא מתחייב שמידע זה חסום היטב ושלא יהיה ניתן להגיע אליו גם ללא הרשאות מתאימות. מומלץ לא לעלות מידע חשוב או סודי, הספק לא מתחייב לאבטחתו במערכת.

גיבויים

הספק לא יהיה אחראי על גיבוי המערכת של הלקוח ובאחריות הלקוח ליצור עותק מכל דבר שהוא מעלה למערכת. הספק יעשה את המקסימום לשמור על המידע והחומר המצוי במערכת של הלקוח כולל גיבויו אך אין הוא יכול להיות אחראי עליו.

תקופת ניסיון

הספק מעניק לך רשות להשתמש במערכת ולאחסן את אתרך בשרת שברשות הספק לניסיון למספר ימים שמפורסמים או יפורסמו מעת לעת. לאחר תקופה זו ולאחר הניסיון שרכשת בהפעלת המערכת תוכל להחליט אם להמשיך ולהשתמש במערכת ולשלם עבור מנוי חודשי

הספק רשאי למחוק את ממערכת כל מידע שקשור אליה, אם וכאשר הלקוח לא הסדיר את התשלום עד לסיום תקופה זו.

הספק רשאי לשנות בכל עת את מספר ימי הניסיון שהוא נותן ללקוח.

הספק רשאי לשלוח לך הודעות בדואר אלקטרוני.

מדיניות תשלום

האתר יתפרסם באינטרנט רק לאחר שנוצר מנוי חודשי או שנתי והתקבל התשלום. 

התשלום יתבצע באמצעות כרטיס אשראי.

חיוב האשראי עבור מנוי חודשי מתבצע 10 ימים לפני תום תקופת המנוי.

חשבוניות מס יישלחו למנויים באמצעות דואר אלקטרוני לאחר כל תשלום

ללקוחות מישראל כל התשלומים הינם במטבע ישראלי - ש"ח.

החברה רשאית לעדכן את מחיר השירות מעת לעת.

הפסקת פעילות האתר במערכת

ניתן בכל רגע להפסיק את המנוי בתפריט הגדרות >> סטטוס אתר. המנוי יבוטל ולא יחוייב שוב, והאתר יירד מהאוויר בתום התקופה עבורה שולם המנוי.

בשום מקרה לא יינתן החזר כספי על תקופת המנוי שלא נוצלה.

לקוח שיהיה מעוניין להפסיק להשתמש בשירותינו במהלך חודש מסויים, שעבורו שולמו דמי המנוי מראש, יוכל לעשות זאת, אך לא יהיה זכאי להחזר כספי מהספק עבור תקופת המנוי שלא נוצלה.

במבצעים, הפסקת ההתקשרות תהיה על תנאי שהלקוח ישלים את המחיר המקורי המלא ללא ההנחה עד לסוף החודש שבו הופסקה ההתקשרות.

ביטול מנוי שנתי (תקופה ראשונה בלבד) אפשרי תוך 14 יום מיום רכישת המנוי, מההחזר עבור התקופה שלא היתה בשימוש ינוכו 350 ש"ח + מע"מ דמי ביטול

שבוע לפני חידוש המנוי השנתי לתקופה נוספת, נשלח מייל תזכורת שחידוש המנוי לתקופה נוספת יתבצע בשבוע שלאחר מכן, לקוחות שלא מעוניינים להמשיך לתקופה נוספת יבטלו את המנוי לפני תאריך חיוב התקופה הנוספת. לאחר החיוב כבר לא תנתן אפשרות לביטול.

הקפאת פעילות האתר

מנוי שיהיה מעוניין להקפיא את האתר יוכל לעשות זאת, אך ידע שהמנוי אינו מתבטל, וימשיך להיות מחויב בגינו. יש לבטל את המנוי ולא להקפיאו על מנת להפסיק את החיוב העתידי.

משתמשי קצה באתרך

"משתמש קצה" מתייחס לכל גולש שמבקר באתר שלך שנבנה באמצעות המערכת (לא משנה באיזה אמצעי הוא גולש באתר שלך(.

הספק לא ישא בשום אחריות בכל חילוקי דעות שיעלו בינך לבין משתמש הקצה ולא יתערב בשום מקרה ביניכם.

כל תנאי השימוש של המערכת חלים גם על הגולש באתר והלקוח מחויב לידע אותו על כך, אחרת יכול הלקוח לשאת באשמה.

רכישה וניהול שם מתחם (Domain Name)

הספק אינו אחראי לשמות דומיין פרטיים. עם זאת הוא מאפשר חיבור כתובת דומיין פרטית, אך בשום מצב לא אחראי על ניהולו, חידושו, הפנייתו וכל דבר שקשור בו. דאגו לחדש את הדומיין שלכם בזמן.

Xtra - מערכת הדיוור - איסור פרסומות דואר אלקטרוני מסחריות – דואר זבל (SPAM)

אין להשתמש באי אילו שירותים של folyou לשליחה או קבלה של דואר SPAM.

אין להשתמש באי אילו שירותים של folyou לפרסום ,שיווק או מכירה, של מוצרים אסורים או מעשים פליליים שאסורים על פי החוק הישראלי.

קרדיט באתר

הספק רשאי להוסיף באתר שלך קרדיט (קישור לאתר הספק) בכל מקום שימצא לנכון.

הספק לא מחויב להסיר קישור זה והוא רשאי לשנות את עיצובו ואת המקום אליו הוא מפנה בכל זמן.

תבניות עיצוב

ידוע ללקוח שכל זכויות היוצרים הנוגעים לתבנית ו/או תמונה ו/או אובייקט הנמצאים במערכת שייכים לספק ולספק בלבד.

תמיכה טכנית

תנתן בדואר אלקטרוני למנויים.

שינויים בתנאי השימוש

הספק רשאי לשנות את תנאי שימוש אלה מעת לעת מבלי למסור על כך הודעה מראש.

הספק יפרסם את התנאים החדשים ותחילת תוקפם יהיה תאריך פרסומם.

כללי

הוראות תקנון זה מתווספות לכל הוראות תקנון אחר המצוי במערכת ובמקרה של אי התאמה, גוברות עליהן.

אי קיום של תנאי ממסמך זה ייחשב עילה להשבתה מיידית של המערכת של הלקוח וללא כל התראה מוקדמת.

הספק יהיה רשאי למחוק את המערכת של אלה שעוברים על תנאי שימוש אלה כולם או מקצתם.

על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

בכפוף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל עניין ומכל סיבה שהיא, תהיה סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבית-המשפט בתל אביב.